โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องชั่งพลังน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพฤทธิ์ จักขุนจัน

  • ประกาศิต เพ็ชรประดับ

  • สุกฤษฎิ์ เอี่อมสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศราวุธ อุทัยผล

  • ศิริพร พรหมวงศ์

  • สุณี ครุฑแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • เครื่องชั่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำขยะจำพวกขวดพลาสติกและไม้อัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีวิธีการทดลองคือ นำเอาขวดน้ำพลาสติกเสียบเข้ากับขวดน้ำมันที่ได้ตัดปากขวดใช้ทรายใส่ลงไปในขวดน้ำแล้วค่อยๆวางไม้อัด เพื่อนำมาทำเป็นฐานชั่งน้ำหนัก โดยสามารถชั่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1 ขีดจนถึง 1 กิโลกรัม จากนั้นจึงนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งที่มีขายตามท้องตลาด จากผลการทดลองพบว่าเครื่องชั่งที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกสามารถชั่งน้ำหนักได้เท่ากับเครื่องชั่งที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งอาจนำไปใช้แทนกันได้ถ้าสามารถหาวัสดุและวิธีการที่จะทำให้เครื่องชั่งชั่งน้ำหนักได้มากกว่านี้