โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะแตกเครือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ ขยัน

  • พิมพิไล มะเนวรรณ์

  • วิจิตรพร มูลอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันการสกัด

  • มะแตกเครือเมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะแตกเครือเป็นไม้เถาที่ขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณ ทุกส่วนของต้นมีสรรพคุณทางยา นอกจากนี้เมล็ดยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งชาวบ้านบอกเล่าว่าน้ำมันดังกล่าวสามารถนำมาใช้จุกตะเกียงได้ แต่ในปัจจุบันต้นมะแตกเครือมีจำนวนลดน้อยลงทุกวัน เนื่องจากขาวบ้านในชุมชนยังไม่เล็งเห็นการนำคุณประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ จึงเห็นว่าด้วยสมบัติของเมล็ดมะแตกเครือที่เป็นพืชน้ำมัน จึงเป็นพืชที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง จึงได้ทำการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะแตกเครือโดยวิธีอบด้วยไปร้อน แล้วนำไปสกัด เมื่อได้น้ำมันก็แยกน้ำมันออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์ที่สุด เพราะน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ อีกชั้นคือน้ำ ดังนั้นจึงได้ทำการแยกสารละลายเพื่อได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ ผลที่ได้จากสารสกัดน้ำมันใช้เมล็ดมะแตกเครือแห้ง 1 กก. สกัดได้น้ำมัน 250 ลบ.ซม. นำไปจุดตะเกียงให้ค่าพลังงานความร้อน 1 กรัม ต่อ 6.6 แคลรอรี่และสามารถนำมาใช้แทนแอลกอฮอล์ที่มีราคาแพงได้ดี