โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพยางแผ่นด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชชาฎา สุดประเสริฐ

  • อรนุช ศรีคงรักษ์

  • เกล็ดดาว จันทสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางด้วยน้ำสมุนไพร โดยทำการทดลองเติมน้ำสมุนไพร 3 ชนิด คือ ไพล ขมิ้นและข่า ลงในน้ำยางและชุบแผ่นยางด้วยน้ำสมุนไพรที่ความเข้มข้นต่างๆ จากผลการทดลองพบว่าเมื่อเติมน้ำไพลที่ความเข้มข้น 7 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ลงในน้ำยางผสมกรดฟอร์มิกจะสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางได้ และเมื่อนำแผ่นยางที่รีดดอกแล้วมาชุบน้ำไพลที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร จะสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางได้เช่นกัน จากการทดลองใช้กรดชะมวงแทนกรดฟอร์มิกผสมกับน้ำยาง แล้วเติมน้ำไพลที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าน้ำไพลที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางได้