โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยกรดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จามรี บำรุงการ

  • รุ่งรัตน์ อุ่มเจริญ

  • ศุภมาส แสงหล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณล จินดามัยกุล

  • เบ็ญจวรรณ โรจน์พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรด

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง มักจะใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้จึงพยายามหาวิธีลดมลภาวะดังกล่าว ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยนำสารสกัดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น ใบชะมวง ใบมะขาม ใบแต้ว มาใช้แทนกรดซัลฟิวริกและกรดฟอร์มิก พบว่าใบชะมวง จะได้ผลดีที่สุด และเมื่อนำใบชะมวงผสมกับน้ำซาวข้าว อัตราส่วน 1 : 1 โดยมวล/ปริมาตร หมักจำนวน 3 วัน สามารถทำให้น้ำยางสด จับตัวกันได้ดี หลังรีดแล้ว นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบว่า ลักษณะยางที่ได้ มีสีเหลืองใส ใกล้เคียงกับยางแผ่นผึ่งแห้งที่ใช้กรดซัลฟิวริกและกรดฟอร์มิก และมีน้ำหนักยางแห้ง ไม่แตกต่างกัน