โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตัวควบคุมการจ่ายน้ำตามใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุภพ เจนจัดทรัพย์

  • วิทยา พรมประกอบ

  • วิรัตน์ รัตโนภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณล จินดามัยกุล

  • ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์

  • เบ็ญจวรรณ โรจน์พานิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกำจัดของเสีย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์ตัวควบคุมมอเตอร์สำหรับปั้มน้ำใส่แปลงเกษตร โดยใช้ลูกลอยเป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดวงจรที่ต่ออนุกรมกับมอเตอร์ มีประตูรับน้ำเข้าเพื่อเพิ่มระดับน้ำในถังส่วนของลูกลอยและมีประตูปล่อยน้ำทิ้งเพื่อให้มอเตอร์เริ่มทำงานได้อีกครั้ง จากการทดสอบพบว่าสามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์และลดปัญหามอเตอร์ไหม้จากการทำงานนานเกินไปได้