โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานทดแทนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐริกา เวียงจันดา

  • มานิตย์ จิตนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยีสต์ การหมัก

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพลังงานทดแทนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยนำพืชผลไม้ที่มีในเขตอำเภอพล มาหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเร่งเพื่อให้ได้เอทานอล ซึ่งใช้พืช 10 ชนิด คือ อ้อย, มันเทศ, มันสำปะหลัง, ข้าว, มะเฟือง, เปลือกมังคุด, ฟักทอง, น้อยหน่า, น้ำมะพร้าว พบว่าพืชที่ให้เอทานอลสูงสุด คือ มะเฟือง ซึ่งให้เอทานอล 28% เมื่อนำเอทานอลที่ได้มากลั่นซ้ำ และนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินได้สารละลายเนื้อเดียวกันในอัตราส่วน 1 : 1