โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไลเคนในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยารัตน์ ชัยโพนงาม

  • จิระนันท์ ไม้แสนดี

  • สุริฉาย ตอสกุลไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาไลเคนในท้องถิ่น ในส่วนของรูปแบบ ชนิดและปริมาณ พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตสภาอากาศที่ไลเคนในท้องถิ่น