โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษลิตมัสวัดค่า pH จากผลไม้พื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา เหมบุรุษ

  • ชวัลณัฐ บุญภักดี

  • สุรทิน วังนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงนุช กันแย้ม

  • บุญสิน ใสยอด

  • ประดัด ชมมี

  • วรารัตน์ เกษประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครไทย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษลิตมัส

  • ผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษลิตมัสจากผลไม้พื้นบ้านโดยทำการทดลองตอนที่ 1 ศึกษาการสกัดสีจากตะขบตาควายและลูกหว้า โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย แล้วนำสีที่ได้มาทำการทดลองตอนที่ 2 ศึกษาการย้อมกระดาษ โดยใช้กระดาษ 4 ชนิด คือ กระดาษ A4 กระดาษวาดเขียน กระดาษ100 แกรม และ กระดาษกรอง และการทดลองตอนที่ 3 ทดสอบกระดาษลิตมัสที่ทำขึ้นเองกับสารตัวอย่าง จากผลการทดลองพบว่าเปลือกของตะขบตาควายให้สีที่เข้มกว่าลูกหว้า และกระดาษที่สามารถทำกระดาษลิตมัสได้คือ กระดาษวาดเขียนและกระดาษกรองซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีและเมื่อนำมาทดสอบกับสารตัวอย่างพบว่า สารตัวอย่างที่ทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีชมพูแกมแดง คือ น้ำส้มสายชู น้ำยาขัดห้องน้ำ และน้ำมะนาว ส่วนสารตัวอย่างที่ทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและสีม่วงแกมน้ำเงิน คือ ผงซักฟอก น้ำขี้เถ้า และสบู่ ซึ่งให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกระดาษลิตมัสของ Whatman