โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดของพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของราสายพันธุ์ Aspergilus flavus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร คำอินต๊ะ

  • กิตติยา กะระวี

  • นัยนา สุนันต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์