โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั้มน้ำอัจฉริยะ (Intelligent pump controller)

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องปั้มน้ำเป็นเทคโนโลยีที่แทบทุกครัวเรือนมีไว้ใช้เพื่อแก้ปัญหาระบบน้ำประปาที่ไหลไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่องปั้มน้ำที่จะให้เครื่องปั้มน้ำทำงานผิดปกติ เนื่องมาจากระบบไม่มีน้ำมาเลี้ยงในท่อ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็น และเกิดความร้อนสูง ทำให้เครื่องเกิดความเสียหายหรือเกิดการลัดวงจร นำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้ เลวร้ายที่สุดคืออัคคีภัย เครื่องปั้มน้ำส่วนใหญ่ราคาแพง และอุปกรณ์ป้องกันที่ติดมากับเครื่องปั้มน้ำมักจะเสียก่อนส่วนตัวการทำงานหลัก ทำให้แต่ละครัวเรือนจะต้องเสียทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องปั้มน้ำใหม่ จากปัญหาและสาเหตุที่กล่าวมา จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั้มน้ำอัจฉริยะ (Intelligent pump controller) โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากการนำไฟฟ้าของน้ำมาเป็นตัวตรวจจับและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ ตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องปั้มน้ำ เพื่อให้เครื่องปั้มน้ำหยุดการทำงาน ทำให้ลดอัตราการเกิดความเสียหายต่อเครื่องปั้มน้ำ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องปั้มน้ำชิ้นใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาณัฐ อยู่ทอง

  • ธีรเมธ จังก๋า

  • พงศกร วงษ์กิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั้มน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์