โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Intelligence Security System)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัตพร ประทีป ณ ถลาง

  • พิชญอาภา เลียงผา

  • สุรัสวดี บัวลอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความปลอดภัย ระบบรักษา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Intelligence Security System) โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดการโจรกรรมหรือมีผู้บุกรุกที่สามารถแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านได้อย่างทันท่วงที โดยใช้หลักการเหนื่ยวนำของแม่เหล็กกับเครื่องส่งสัญญาณให้โทรศัพท์ทำงาน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างวงจรเพื่อแปลงสัญญาณเข้าสู่โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้ว แล้วหาประสิทธิภาพเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์ วางระบบรักษาความปลอดภัยในแบบบ้านจำลอง หาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในแบบบ้านจำลอง และความพึงพอใจของผู้ที่ได้ทดลองใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในการทดลองจริง จากการศึกษาพบว่าสามารถประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์ แบบอัตโนมัติโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กกับเครื่องส่งสัญญาณให้โทรศัพท์ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้ใช้งานได้ โดยมีประสิทธิภาพการส่งสัญญาณเตือน 100% เมื่อตรวจเจอความผิดปกติและสามารถนำมาใช้ในการวางระบบรักษาความปลอดภัยในแบบบ้านจำลอง ณ จุดติดตั้ง ประตูบ้าน หน้าต่าง อุปกรณ์ที่มีมูลค่า และเมื่อนำไปทดลองใช้จริง ผู้ทดลองใช้มีความระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง