โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งรากต้นชะอมด้วยสารสกัดจากผักโขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา บังราช

  • ธมลวรรณ โปธิ

  • วชิรพรรณ กองอินตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชะอม การเจริญเติบโต

  • ชะอม การเร่งราก

  • ผักโขม สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัด จากผักโขมที่มีผลต่อการเร่งรากของต้นชะอม 2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากผักโขมชนิดต่างกัน ที่มีผลต่อการเร่งรากของต้นชะอม 3.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดจากผักโขม:น้ำในการแช่ที่มีผลต่อการเร่งรากของต้นชะอม 4.เพื่อศึกษาระยะเวลาในการแช่ต้นชะอมด้วยสารสกัดจากผักโขมซึ่งมีวิธีดำเนินการ 4 ขั้นตอน ชั้นตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากผักโขม ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากผักโขมชนิดต่างกัน ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดจากผักโขม : น้ำที่ใช้ในการแช่ ตอนที่ 4 ศึกษาระยะเวลาในการแช่ต้นชะอมด้วยสารสกัดจากผักโขม สรุปได้ดังนี้ 1.ค่าเฉลี่ยความยาว และร้อยละการงอกของรากชะอมเมื่อแช่ด้วยสารสกัดจากผักโขมมีความยาวเฉลี่ย 2.31cm.ความยาวรวม3.02cm. และเปอร์เซ็นการงอก 100% 2.ค่าเฉลี่ยความยาว และร้อยละการงอกของรากชะอมเมื่อแช่ด้วยสารสกัดจากผักโขมเมืองมีความยาวเฉลี่ย 2.48cm.ความยาวรวม6cm. และเปอร์เซ็นการงอก 100% ซึ่งมีค่ามากกว่าต้นชะอมที่แช่ด้วยสารสกัดจากผักโขมหนามและผักโขมจีน 3.อัตราส่วนสารสกัดจากผักโขมชนิดพื้นเมือง:น้ำในการแช่ต้นชะอม ในอัตราส่วน 1:50 ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุดมากกว่าอัตราส่วนอื่น ๆ 4.ระยะเวลาในการแช่ต้นชะอมที่ดีที่สุดคือ 30 นาที