โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเจริญเติบโตและการวางไข่ของจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง เมื่อเลี้ยงด้วยพืชในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดารัตน์ ชัยมงคล

  • ภัทรวรินทร์ อินต๊ะทุ่ง

  • ยุวนันท์ ปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จิ้งหรีด การเจริญเติบโต

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาชนิดของพืช ในการทำให้จิ้งหรีดสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากที่สุดและมีปริมาณการวางไข่เพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพืชในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไข่ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของพืชชนิดแก่และชนิดอ่อนที่ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไข่ การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาพืชในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไข่ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลของพืชชนิดแก่และชนิดอ่อนที่ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไข่ จากการทดลองสรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลฟักทอง เป็นอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และปริมาณการวางไข่ของจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดงมากที่สุด ซึ่งมากกว่าผลกล้วยน้ำว้า ใบมันสำปะหลัง ใบมะละกอ และใบตอง ตามลำดับ 2. ผลฟักทองชนิดแก่ และผลกล้วยน้ำว้าสุก มีผลต่อการเจริญเติบโต และปริมาณการวางไข่ของจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดงได้ใกล้เคียงกัน ซึ่งมากกว่าผลฟักทองชนิดอ่อนและผลกล้วยน้ำว้าดิบ