โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรลดความหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิศารัตน์ ธรรมรักษา

  • มาริษา คงเย็น

  • อัจจิมา จันทร์สุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระโนดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาลกลูโคส

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสมุนไพรลดความหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการลดความหวานของน้ำตาลกลูโคสโดยใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ศึกษาความเข้มข้นของสมุนไพร และเวลาที่เหมาะสมของสมุนไพรที่ใช้ลดความหวาน โดยมีวิธีการทดลอง คือ นำสารละลายสมุนไพร ได้แก่ มะรุม บอระเพ็ด เตย มะเขือม่วง มะระขี้นก ลูกยอ ชะพลู จำนวน 30 กรัม : น้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาวัดความหวาน โดยใช้สารละลายสมุนไพรแต่ละชนิด 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับสารละลายน้ำตาลกลูโคสที่มีความหวาน 10 Brix 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าสมุนไพรที่มีความหวานมากที่สุดและสมุนไพรที่ลดความหวานได้ดีที่สุด คือ มะรุม เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมแล้วนำมาหาความเข้มข้นของสมุนไพรและเวลาที่เหมาะสมในการลดความหวาน พบว่าความเข้มข้นของสารละลายสมุนไพรที่มีสมุนไพร 50 กรัม : น้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะลดความหวานได้ดีที่สุด และเวลาที่สมุนไพรใช้ลดความหวานของสารละลายน้ำตาลกลูโคสใกล้เคียงกัน