โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บวัชพืชน้ำแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วชิรพล ยิ่งอำพล

  • อาทิตยา สุทธิธรรม

  • เนติ เนตรเอื้อกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืช กำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเก็บวัชพืชน้ำแบบประหยัด โดยมีกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การต่อโครงเหล็กและยึดด้วยปี๊บเพื่อให้เครื่องเก็บวัชพืชลอยน้ำได้ จากนั้นทำการออกแบบ SCH และประดิษฐ์วงจรของเครื่องเก็บวัชพืชน้ำ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประดิษฐ์ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยการนำลงไปเก็บวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำ พบว่า เครื่องเก็บวัชพืชน้ำแบบประหยัดสามารถเก็บวัชพืชน้ำได้สูงสุด 30.3 กิโลกรัม ต่อการเก็บ 25 นาที ในระยะทาง 500 เมตร