โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณในการยับยั้งการงอกของวัชพืชประเภทไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธญานี พุทธรักษ์

  • ปุณยนุช ฉัตรเสถียรศักดิ์

  • ศุภนิดา มนตรีวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืช

  • ใบพญาสัตบรรณสารสกัด

  • ไมยราบการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณในการยับยั้งการเจริญของวัชพืชประเภทไมยราบ มีจุดประสงค์เพื่อสกัดสารจากใบพญาสัตบรรณ และผลของสารสกัดที่ได้เพื่อใช้ในการยับยั้งการงอกของวัชพืชประเภทไมยราบ โดยมีการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากใบพญาสัตบรรณ โดยการศึกษาชนิดของตัวทำละลาย การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบพญาสัตบรรณต่อตัวทำละลาย และระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสาร และปัจจัยที่เหมาะสมในการยับยั้งการงอกของวัชพีชประเภทไมยราบจากสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณ โดยการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณกับน้ำ หาอุณหภูมิที่เหมาะสมของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณ และค่าความเป็นกรด-เบสของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณ เพื่อให้ได้ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการยับยั้งการงอกของวัชพืชประเภทไมยราบ และขั้นตอนสุดสุดท้ายคือการนำสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณไปใช้เปรียบเทียบกับสารกำจัดวัชพืชประเภท Paraquat, Glyphosate, 2, 4-D ในท้องตลาด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลกระทบระหว่างการใช้สารสกัดจากใบพญาสัตบรรณและสารกำจัดวัชพืชจากท้องตลาด ผลการทดลองพบว่า ในการสกัดสารจากใบพญาสัตบรรณโดยมีเอทานอลเป็นตัวทำละลาย โดยมีอัตราส่วนของใบพญาสัตบรรณต่อตัวทำละลาย เท่ากับ 100cm3 : 50 cm3 ในเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารจากใบพญาสัตบรรณ และการใช้สารสกัด ณ ที่อุณภูมิ 55๐c ที่มีค่า pH เท่ากับ 11 พบว่าเป็นปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถยับยั้งการงอกของวัชพืชประเภทไมยราบได้ และจากการนำสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณไปใช้เปรียบเทียบกับสารกำจัดวัชพืชประเภท Paraquat, Glyphosate, 2, 4-D พบว่าแปลงปลูกที่ฉีดสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณสามารถยับยั้งการงอกของวัชพืชได้เทียบเท่ากับสารกำจัดวัชพืช และสามารถให้จำนวนของต้นของพืชในแปลงเพาะปลูกได้มากกว่า โดยสามารถคงคุณภาพของดิน และสามารถให้ผลผลิตของพืชในครั้งต่อไปได้มากกว่าเมื่อเทียบกับแปลงที่ใช้สาร