โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชีววิทยาและผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อกี่ล่อและลดจำนวนไข่ของแมลงวันทอง( Bactrocera dorsalis Hendle )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กติกร กมลรัตนะสมบัติ

  • นิรมล วิสุทธิธาดาพงศ์

  • นิรมล สุภาพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • แมลงวันทอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาชีววิทยาและผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่ทีต่อการล่อและลดจำนวนไข่ของแมลงวันทอง( Bactrocera dorsalis Hendle ) ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะทางชีววิทยาของแมลงวันทอง ชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืช ผลการทดลองพบว่าแมลงวันทองเป็นแมลงขนาดเล็ก มีวงจรชีวิต 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่เป็นไข่ ช่วงตัวอ่อนระยะที่ 1 , 2 และ 3 ช่วงดักแด้ช่วงตัวเต็มวัย และจากการศึกษาของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชในวงศ์ Lamiaceae จำนวน 5 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา ยี่หรา สะระแหน่ และแมงลัก มีผลต่อการล่อแมลงวันทองต่างกัน โดยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระเพราให้ผลดีที่สุด ส่วนสารสกัดจากพืชในวงศ์ Apocynaceae จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ชวนชม ลั่นทม ตีนเป็ด แพงพวย และบานบุรี มีผลต่อการลดจำนวนไข่ของแมลงวันทองต่างกัน โดยสารสกัดจากแพงพวยให้ผลดีที่สุด จากนั้นเมื่อทำการทดลองใช้สารสกัดจากกระเพราและแพงพวยฉีดพ่นช่อมะม่วงร่วมกันในสภาพจริง พบว่าสามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด และสามารถลดจำนวนไข่ของแมลงวันทองได้ดีที่สุดดังนั้นสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae และสารสกัดจากพืชวงศ์ Apocynaceae จึงสามารถนำไปล่อและลดจำนวนไข่ของแมลงวันทองได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพจริง