โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากสาหร่ายน้ำจืดยับยั้งการงอกของรากวัชพืชบาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดิเฉลิม วิฤทธิ์ชัย

  • สุวจี โฆษิตสุนทรกุล

  • เปรมฤดี ปราชเปรื่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศษสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืช ยับยั้ง

  • สาหร่ายน้ำจืด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากวัชพืชในนาไร่บางชนิดด้วยสารสกัดจากสาหร่ายน้ำจืด โดยใช้สาหร่ายน้ำจืดทั้ง 5 ชนิด คือ สาหร่ายหางกระหอก สาหร่ายเทา สาหร่ายผมนาง สาหร่ายสีน้ำตาล และสาหร่ายขนนก มาทำการทดลองเบื้องต้นได้สารสกัดจากสาหร่าย 3 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้แก่ สาหร่ายขนนก สาหร่ายหางกระหอก สาหร่ายผมนาง มาทำการทดลองพบว่า สาหร่ายหางกระรอก สามารถยับยั้งวัชพืชในนาข้าวได้ผลดีที่สุดจากนั้นนำสาหร่ายหางกระรอก มาทำการทดลองเปรียบเทียบความเข้มข้นที่ต่างกัน คือ 1, 10 , 100 และ 1,000 PPM พบว่าความเข้มข้นที่ 1,000 PPM มีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ ยังมีการนำสาหร่ายน้ำจืดที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้แก้ปัญหาของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์อีกด้วย