โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจแมลงผสมเกสรของดอกกระดุมทองเลื้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชื่นกมล ลือวีระวงษ์

  • พันธุ์ทิพย์ นิลแสวง

  • รัชฏา ติกแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดุมทองเลื้อยดอก

  • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสำรวจแมลงผสมเกสรของดอกกระดุมทองเลื้อย โดยทำการสำรวจจาก 3 สถานที่ ในจังหวัดสงขลา โดยทำการสำรวจสถานที่ละ 5 ครั้ง แล้วเก็บตัวอย่างแมลง จากการสำรวจ พบว่า แมลงที่เป็นตัวกลางการผสมเกสรหลัก ได้แก่ แมลงใน อันดับ Hymenoptera (ผึ้ง) และอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อ) เนื่องจากลักษณะของดอกกระดุมทองเลื้อยมีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นแมลงผสมเกสรจึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก และพบแมลงในช่วง 8.00-8.59 น. มากที่สุด เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ดอกไม้มีปริมาณน้ำหวานมากกว่าช่วงอื่น แมลงจึงออกมาหาน้ำหวานในช่วงเวลาดังกล่าว แมลงใน อันดับ Hymenoptera (ผึ้ง) และอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อ) อาจออกหากินเร็วกว่าแมลงชนิดอื่นจึงสำรวจพบมากกว่าแมลงชนิดอื่นและแมลงชนิดอื่นอาจไม่สามารถรับสีของดอกกระดุมทองเลื้อยได้ดี จากการสำรวจจึงพบว่าแมลงใน อันดับ Hymenoptera (ผึ้ง) และอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อ) เป็นตัวกลางหลักในการผสมเกสรของดอกกระดุมทองเลื้อย