โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขอบเขื่อนกั้นแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐพล รัตนมูสิก

  • ณัฐพงศ์ ตันตะยาภิรมย์กุล

  • ภัณฑิรา แซ่หลิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำแรงดัน

  • เขื่อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการกั้นแรงดันน้ำของขอบเขื่อนแบบต่าง ๆ และเพื่อทดสอบขนาดแรงดันน้ำที่กระทำต่อขอบเขื่อนแบบต่าง ๆ มี 3 ลักษณะ คือ 1. ขอบเขื่อนที่มีความชันคงที่ 2. ขอบเขื่อนมีความชันเพิ่มขึ้น 3.ขอบเขื่อนที่มีความชันลดลง