โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหว่านปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัตพล พยัคฆ์

  • เอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ชาวนาได้รับเชื้อ Leptospirosis ซึ่งทำให้เกิดโรคฉี่หนู อาจเป็นเพราะชาวนาเดินลงไปหว่านปุ๋ยในนาข้าว ดังนั้นจึงประดิษฐ์เครื่องหว่านปุ๋ยในนาข้าว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยศึกษาลักษณะของรากข้าว พบว่าลักษณะของรากข้าวกระจายออก การหว่านปุ๋ยโดยใช้แรงงานคน คนจะต้องเดินลงไปในนาข้าว และลักษณะของเม็ดปุ๋ยหลังหว่านจะยังคงสภาพเป็นเม็ดไม่แตกกระจาย แต่การหว่านปุ๋ยด้วยมือคนขึ้นอยู่กับแรงงานคนหว่าน และส่วนใหญ่ไม่สวมรองเท้า ทำให้เปลือกหอยบาดเท้า เชื้อโรคจึงเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ส่วนเครื่องหว่านปุ๋ยอาศัยหลักการเหมือนที่ปัดน้ำฝนหน้ากระจกรถยนต์ มีลักษณะเป็นใบพัดตรง 2 แฉก ตั้งฉากกับจานหมุน ออกมาทางช่องจ่ายปุ๋ย 2 ช่อง มีลิ้นในการควบคุมปริมาณปุ๋ย มีอุปกรณ์เสริมในการช่วยหว่านปุ๋ย คือ รถเข็น และมีวงจรในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ เครื่องมือชนิดนี้ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ 12 โวลล์ โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับให้ใบพัดตีปุ๋ยหมุนเพื่อให้ปุ๋ยกระจายออกไป สามารถหว่านปุ๋ยได้นาทีละ 8 กิโลกรัม และเดินด้วยความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที จะได้ปริมาณปุ๋ยและการกระจายเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าวในพื้นที่ 1 ไร่