โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรีโมทจราจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรณิศา ฐิติรัตน์สานนท์

  • คณิตา ตันธนวิกรัย

  • ดวงธรรม โชคชุลีกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์รีโมทจราจรเพื่อช่วยให้ตำรวจจราจรสามารถควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้จากภายนอกป้อม โดยดัดแปลงวงจรรับ-ส่งของรถบังคับวิทยุและสร้างภาคนิ้วกลซึ่งมีโซลินอยด์ 4 ตัว ทำหน้าที่เป็นนิ้วกดสวิตช์แทน โซลินอยด์จะรับสัญญาณการกดสวิตช์ผ่านวงจรรับส่งของรถบังคับวิทยุโดยภาคนิ้วกลที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้กับไฟ 220 โวลต์ หรือแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้า 600 มิลลิแอมป์ จากการทดสอบใช้งานจริงพบว่าตำรวจสามารถควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้จากภายนอกป้อม ในระยะประมาณ 17 -22 เมตร โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่บนถนนได้อย่างต่อเนื่อง