โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียแคโรทีนในแครอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งกาญจน์ แก้วกูล

  • มณฑา หล่อวีระธรรม

  • ศักดิ์ดา ปานโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

  • วิทยา จันทร์ดาเรือง

  • อุษา เกตุเหลือ

  • ไพจิตร ปานบำรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งศึกษา ผลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสูญเสียปริมาณแคโรทีนในแครอทโดยศึกษาปัจจัย4อย่างได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล ความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกง ความเข้มข้นของสารละลายกรดน้ำส้ม โดยนำแครอทที่หั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด1x1x1cm3 20กรัม ต้มที่อุณหภูมิ 40 ฺ์c, 60 c, 80 c และ 100 c เป็นเวลา10นาทีแล้วนำแครอทรูปลูกเต๋าจำนวนเท่าเดิมแช่ในสารละลายน้ำตาลที่ความเข้มข้น20%, 30%, 40% และ 50% เป็นเวลา10นาที ทำเช่นนี้กับสารละลายเกลือแกงและสารละลายกรดน้ำส้มที่ความเข้มข้น 5%, 10%, 15% และ20% แล้ววัดปริมาณแคโรทีนที่เหลือโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิและความเข้มข้นของสารละลายกรดน้ำส้มสูงขึ้นจะทำร้อยละการสูญเสียเพิ่มมากขึ้น โดยอุณหภูมิ 40, 60, 80, 100 c ทำให้สูญเสียแคโรทีน 53.89, 63.89, 77.90, 92.17% ตามลำดับและความเข้มข้นของสารละลายกรดน้ำส้ม5, 10, 15, 20% ทำให้สูญเสียแคโรทีน 36.89, 45.69, 62.03, และ72.95% ตามลำดับ ส่วนความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลและเกลือแกงจากการทดลองไม่สามารถสรุปได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายต่างกันมีผลทำให้ปริมาณแคโรทีนในแครอทน้อยลงหรือไม่ เพราะค่าร้อยละของการสูญเสีย มีค่าน้อยมาก มีค่าไม่แน่นอนและไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลและเกลือแกงที่สูงขึ้น