โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการสกัดสารจากหนุมานประสานกายใช้กำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ขุนหนังสือ

  • ธนา กิจรื่นภิรมย์สุข

  • ภุชงค์ ศรีพวาทกุล

  • เยาวลักษณ์ กิจรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถนอม จันทรประสิทธิ์

  • สำราญ บัวรุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p89

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กำจัดปลวก ใช้สารสกัดจากหนุมานประสานกาย

  • สารสกัด จากหนุมานประสานกาย

  • สารสกัดจากหนุมานประสานกาย ใช้กำจัดปลวก

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบหนุมานประสานกายเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดลมและหืดได้ทางกลุ่มได้มีความคิดว่าในใบหนุมานประสานกายน่าจะมีสารที่สามารถฆ่าแมลงได้จึงได้เลือกปลวกเป็นตัวที่ใช้ทดลองเนื่องจากหาได้ทีละมากๆแมลงชนิดอื่นหาได้ยาก ทางกลุ่มจึงได้ทำการศึกษาการสกัดสารจากหนุมานประสานกายให้กำจัดปลวกขึ้นซึ่งการศึกษาทีละตอนได้ผลดังนี้ 1.ศึกษาวิธีสกัดสารจากหนุมานประสานกายใช้กำจัดปลวกคือ นำใบหนุมานประสานกายมาตำแล้วใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย หมัก 4 วัน ได้ผลดีทำให้ปลวกตายเฉลี่ย 28 ตัวจากปลวก 30 ตัวคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ 93.33% 2.ศึกษาใช้ส่วนต่างๆ ของหนุมานประสานกายมาสกัดสารใช้กำจัดปลวกเมื่อใช้ใบแก่ทำให้ปลวกตายเฉลี่ย 27.3 ตัว จากปลวก 30 ตัวคุณสมบัติสารสกัดที่ได้ยอดอ่อนมีคุณสมบัติเป็นด่าง ใบอ่อน ใบแก่ กิ่งแก่ มีคุณสมบัติเป็นกรด 3.ศึกษาหาอัตราส่วนระหว่างหนุมานประสานกายกับน้ำได้อัตราส่วน 1:5 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งทำให้ปลวกตายเฉลี่ย 25.3 ตัวจากปลวก 32 ตัว 4.วิธีเก็บสารสกัดจากหนุมานประสานกายเก็บในขวดสีขาวที่แจ้งจะเก็บได้นานประมาณ 4 วัน หลังจากนั้นจะมีเชื้อราขึ้นเมื่อนำสารนั้นไปกำจัดปลวกทำให้ปลวกตายเฉลี่ย 25.33ตัว จากปลวก 30 ตัวคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ 84.44%