โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่จากไขมันน้ำทิ้งของโภชนาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตวงเต็ม มุทธสกุล

  • ธัญรัตน์ จันทร์แก้ว

  • พุทธิญา แก้วกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาริดา สริยาภรณ์

  • พัชรา ภู่สันติสัมพันธ์

  • เพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตสบู่จากไขมันของน้ำทิ้งจากการซักล้างในโภชนาคารของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยใช้ไขมัน 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นต่างๆดังนี้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1.5 โดยมวลต่อปริมาตร โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 0.5 โดยมวลต่อปริมาตร แล้วใส่หัวน้ำหอม และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน พบว่า สบู่ที่มีความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2โดยมวลต่อปริมาตร มีความเป็นเบสเท่ากับ pH14 สบู่ที่มีความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์1.5โดยมวลต่อปริมาตร มีความเป็นเบสเท่ากับ pH12 สบู่ที่มีความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์1โดยมวลต่อปริมาตร มีความเป็นเบสเท่ากับ pH10 สบู่ที่มีความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์0.5โดยมวลต่อปริมาตร มีความเป็นเบสเท่ากับ pH8 สบู่ทั้ง4 ชนิด สามารถขจัดไขมันออกได้หมด แต่ยังเกิดฟองน้อยกว่าสบู่ตามท้องตลาด