โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองน้ำจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิตพล จิระรัตน์พิศาล

  • สมชัย พวงระย้า

  • สิทธิ เอกจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย ผลทวีนุกูล

  • ศรีผกา เจริญยศ

  • สุรชัย ฟักนวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p57

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวา

  • เครื่องกรองน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำจากผักตบชวา เป็นการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงผสมผสานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดมลภาวะในการใช้สารเคมี ลดปริมาณของผักตบชวาในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาหลักการไปประยุกต์ใชักับการทำงานอื่นๆได้ ในการทดลองโครงงานได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผักตบชวา และนำมาประยุกต์ใช้ในการกรองน้ำ นำผักตบชวามาผ่านวิธีการฆ่าเชื้อโรคและนำเอาใบชามาใช้เพื่อดับกลิ่น ในขั้นตอนการกรองมีการจัดชั้น แบ่งเป็นผักตบชวาสด ผักตบชวาแห้ง โดยต้องผ่านผงถ่านในแต่ละขั้นตอนอีกด้วย เครื่องกรองน้ำจากผักตบชวาทำได้ง่าย กรองน้ำได้มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับเครื่องกรองน้ำปัจจุบัน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องกรองน้ำจากต่างประเทศ และยังยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้ด้วย