โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางกล้วยสารช่วยย้อมธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาจรีย์ ลิลิตการตกุล

  • ศลิษา สุวรรณภักดิ์

  • สุทธิวรรณ ธรรมวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรองกาญจน์ สุวรรณภักดิ์

  • พึงพิศ งามเสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p86, 87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางกล้วย สารช่วยย้อม

  • สารช่วยย้อม ยางกล้วย

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเกี่ยวกับสารช่วยย้อมจากธรรมชาติ โดยทดลองใช้ยางกล้วยเป็นสารช่วยย้อมพบว่า ยางกล้วยมีคุณสมบัติทำให้สีย้อมจากธรรมชาติติดทนนานได้ดีกว่าการย้อมที่ไม่ได้ใช้ยางกล้วย และเหมาะสมกับสีที่ได้จากฝางมากที่สุด และอัตราส่วนในการใช้ยางกล้วยเป็นสารช่วยย้อมที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วน 50 cm3 : 0.33 cm3