โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชนิดและอัตราส่วนผสมของฮอร์โมนมีผลต่อการเจริญของกิ่งชำโป๊ยเซียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญชัย เรืองวอน

  • สุรเรศน์ ภู่ระย้า

  • อนุวัตร อาภรณ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย ผลทวีนุกุล

  • ศรีผกา เจริญยศ

  • สุรชัย ฟักนวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฮอร์โมนพืช

  • โป๊ยเซียน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้ที่คนนิยมปลูกกันมาก และปัจจุบันนับเป็นไม้ประดับที่ทำเศรษฐกิจได้ดีมาก ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีทำให้โป๊ยเซียนขยายพันธุ์โดยศึกษาชนิดและอัตราส่วนของฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญของกิ่งชำโป๊ยเซียน ซึ่งได้ทำการทดลองโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง คือ 1.กลุ่มที่ปักชำในดิน และ 2.กลุ่มที่ปักชำในน้ำซึ่งแต่ละกลุ่ม จะแบ่งทดลองหาชนิดและอัตราส่วนผสมของฮอร์โมนที่เหมาะสม ดังนี้ 0.0 กลุ่มทดลองที่ปักชำในดินและในน้ำโดยไม่ผสมสาร IBA และ NAA 1.1 ฮอร์โมน IBA ปริมาณ 5 g ไม่ผสมน้ำ 1.2ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 5 g ต่อ 10 cc 1.3ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 5 g ต่อ 20 cc 1.4ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 5 g ต่อ 30 cc 1.5ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 5 g ต่อ 40 cc 2.1ฮอร์โมน NAA ปริมาตร 20 cc ไม่ผสมน้ำ 2.2ฮอร์โมน NAA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 20 cc ต่อ10 cc 2.2 ฮอร์โมน NAA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 20 cc ต่อ 20 cc 2.2 ฮอร์โมน NAA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 20 cc ต่อ 30 cc 2.2 ฮอร์โมน NAA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 20 cc ต่อ 40 cc จากการทดลองในกลุ่มที่ 1 พบว่าในกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมนกับน้ำ 5 g ต่อ 10 cc มีผลต่อการเจริญของกิ่งชำโป๊ยเซียน มากที่สุด และจากการทดลองในกลุ่มที่ 2 พบว่าในกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมน IBA ในอัตราส่วนระหว่างฮอร์โมน 5 g ไม่ผสมน้ำมีผลต่อการเจริญของกิ่งชำโป๊ยเซียนมากที่สุด