โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าเย็นกลิ่นสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงตา ภูศรี

  • ปณิดา รุ่งเรืองอนันต์

  • พูนสิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย ผลทวีนุกูล

  • ศรีผกา เจริญยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการสกัดสารกลิ่นหอมจาก กุหลาบ มะลิ จำปี เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในผ้าเย็นแทนการใช้น้ำหอม ผลการทดลองพบว่า ดอกมะลิจะให้ปริมาณสารละลายมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆ การผลิตผ้าเย็นในอัตราส่วนผสมสารที่สกัดได้ต่อน้ำ 5 : 5 จะทำให้กลิ่นจำปีมีประสิทธิภาพของกลิ่นที่สามารถติดทนนานมากที่สุด ผลการสำรวจกลิ่นที่ผู้ใช้ในวัยระดับ ม.ต้น ชอบมากที่สุด คือ กลิ่นกุหลาบ ในวัยระดับ ม.ปลาย คือ กลิ่นจำปี ในวัยระดับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40 ปี คือ กลิ่นมะลิ