โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญณรงค์ วัฒนชัย

  • ณัฐพล อินทร์โชติ

  • รุ่งโรจน์ สืบญาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพฤติกรรการดำรงชีวติของนกกระจาบ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของนกกระจาบ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างรัง วัสดุที่ใช้ทำรังลักษณะ ขนาดของรัง ความสูงของรัง การวางไข่ การเลี้ยงดูลูกนก และพฤติกรรมการทิ้งรังของนกกระจาบ โดยศึกษานกกระจาบชนิดต่าง ๆ เพื่อดูพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด