โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขูดมะพร้าวพลังงานหารสอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.พชร ช่วยนุ่น

  • ด.ญ.ฐิติมา ทองจำรูญ

  • ด.ญ.อารีย์ภรณ์ อินช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องขูดมะพร้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องขูดมะพร้าวพลังงงานหารสอง เพื่อเปรียบเทียบอัตราความเร็วของการขูดมะพร้าวระหว่างเครื่องขูดมะพร้าวที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องขูดมะพร้าวในท้องตลาด กับกระต่ายที่ใช้ขูดในครัวเรือน เพื่อเปรียบเทียบความละเอียดของเนื้อมะพร้าวที่ขูดด้วยเครื่องขูดมะพร้าวที่ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องขูดมะพร้าวในท้องตลาด และกระต่ายที่ใช้ขูดในครัวเรือน และเปรียบเทียบราคาต้นทุน จากการทดสอบเครื่องขูดมะพร้าวที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถขูดมะพร้าวได้ปริมาณมากกว่าและประหยัดเวลากว่าการขูดกับกระต่าย แต่ได้ปริมาณน้อยกว่าและใช้เวลามากกว่าการขูดด้วยเครื่องที่ใช้ชุดต้นกำลังตามท้องตลาด แต่เครื่องขูดตามท้องตลาดจะต้องจ่ายไฟฟ้า ส่วนที่ประดิษฐ์ขึ้นไม่ต้องใช้ค่าไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยลดโลกร้อน