โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติมา ทองจำรูญ

  • อารีย์ภรณ์ อินช่วย

  • เอกราช แสงมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถไถพรวนดิน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์รถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงได้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของรถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติกับการพรวนดินและให้ปุ๋ยด้วยมือ โดยสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพรวนดินและใส่ปุ๋ยด้วยแรงงานคนต้องนั่งหรือก้มลงพรวนดิน ทำให้เกิดการเหยียบย่ำผักโดยไม่ตั้งใจ เสียเวลาและค่าใช้จ่าย