โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลือชา อุดมสิน

  • สุธิพร คงเกาะทวด

  • อนุชา เพชรรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครองแครง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั้นขนม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“เครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสด” จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับแม่บ้าน แม่ค้า และผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ระหว่างเครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสด กับการปั้นด้วยแรงงานคน และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสด ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาเครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสดที่สามารถใช้งานได้จริง โดยใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้งานเปิดสวิตซ์ไฟ กระแสไฟจะไหลไปยังมอเตอร์ มอเตอร์จะหมุนส่งแรงไปยังมู่เล่ขนาด 8 นิ้ว และมู่เล่หมุนส่งแรงผ่านสายพานไปยังมู่เล่ขนาด 12 นิ้ว เพื่อส่งแรงไปยังเกลียวอัด อัดส่งแป้งไปยังแม่พิมพ์ พิมพ์อัดแป้งขึ้นรูปเป็นขนมครองแครงออกมา นับว่าเป็นกระบวนการทำงานต่อเนื่องอย่างเป็นกระบวนการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถทำงานได้จริง ประหยัดเวลา และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสด กับการปั้นด้วยแรงงานคน ใช้เวลา 1 นาที พบว่าเครื่องปั้นขนมครองแครงกะทิสดสามารถทำงานได้เฉลี่ย 25 ตัว ส่วนการปั้นขนมครองแครงกะทิสดด้วยแรงงานคน พบว่าสามารถปั้นได้เฉลี่ย 15 ตัว และจากการสำรวจการพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด