โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำหมุนเวียนพลังแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ เกล็ดทอง

  • ภาณุพงศ์ ใจรักษา

  • มาริสา ใฝคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • สุณี ดรุณธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องบำบัดน้ำ

  • แรงดัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดหาวิธีเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำโดยที่จะปรับสภาพน้ำโดยระบบการกรองไปพร้อมกับการเติมออกซิเจน โดยนำหลักการของน้ำตกมาใช้ ซึ่งโครงงานมีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำหมุนเวียนพลังแรงดันน้ำ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำที่ทำงานร่วมกับเครื่องบำบัดน้ำ และแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอนคือ 1. ออกแบบระบบกรองน้ำ 2.การออกแบบระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนพลังแรงดันน้ำ 3. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำที่ทำงานร่วมกับเครื่องบำบัดน้ำ