โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางต้นไม้ให้คุณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตพิสุทธิ์ ละม่อม

  • ธฤต พวงดี

  • ศศิธร แสงสันติสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางสิ่งประดิษฐ์

  • มลภาวะการลด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองเรื่อง กระถางต้นไม้ให้คุณ จัดทำขึ้นเพราะเห็นว่าในปัจจุบันคนมักใช้ถุงหรือพลาสติกในการปลูกต้นไม้ ซึ่งถุงและกระถางพลาสติกหลังการใช้เป็นตัวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีมดและเพลี้ยที่เป็นปัญหาของเกษตรกร โครงงานนี้ได้นำ กากกาแฟที่เหลือใช้มาทำเป็นกระถาง เพราะในกากกาแฟมีส่วนผสมของธาตุไนโตรเจนสูงเหมาะสำหรับการปลูกพืชใบ และยังมีสมบัติการไล่มดและเพลี้ยได้ดี โดยนำกากกาแฟมาผสมกับวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายและช่วยในการอุ้มน้ำได้ดี ได้แก่ ขุยมะพร้าว เยื่อกระดาษ และฟางข้าว โดยมีกาวแป้งเปียกเป็นตัวประสานและเป็นส่วนผสมที่คงที่ พบว่า กระถางกากกาแฟผสมขุยมะพร้าวมีความทนต่อแรงกระแทก สามารถดูดซึมและระบายน้ำได้ดี และยังมีการเปรียบเทียบการมากินน้ำผึ้งของมดที่ใส่ในกระถางกากกาแฟและกระถางพลาสติก พบว่า จำนวนมดที่มากินน้ำผึ้งบนกระถางกากกาแฟมีน้อยกว่า