โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาผลการใช้วัตถุดิบบางชนิดในสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต และสีของเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติกร เจริญดี

  • ฐิติพร สุวรรณวงษ์

  • เจนจิรา จรุณแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาดุกบิ๊กอุยการเลี้ยง

  • ปลาดุกบิ๊กอุยอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลการใช้วัตถุดิบบางชนิดในสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต และสีของเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุดิบในท้องถิ่น ลักษณะอาหาร สูตรอาหาร ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตอัตราการแลกเนื้ออัตราการรอดชีวิตและสีของเนื้อปลาดุกอิ๊กอุย โดยทำการศึกษาการนำวัตถุดิบบางชนิดในท้องถิ่น ได้แก่ หอยเชอรี่ ปูนา เปลือกกุ้ง แหน ผักขม กากถั่วเหลือง รำข้าว ฟักทอง และมะละกอสุก มาผลิตเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย จากผลการศึกษา