โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่มีผลต่อการทำสารส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชนก ประทีปสว่างวงศ์

  • ตักกณัฐ ทองส่งโสม

  • ธวัลพร กิตติรัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ สิทธิศักดิ์

  • อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดซัลฟิวริก

  • สารส้ม การทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่มีผลต่อการทำสารส้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่เทียบเท่ากับสารส้มตามท้องตลาด และเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับอลูมิเนียม และโพแทสเซียมอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์กับกรดซัลฟิวริก โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ 1. ใช้กรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 6 โมล/ลิตร 2. ใช้กรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 9 โมล/ลิตร 3. ใช้กรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 18 โมล/ลิตร ในปริมาณ 20 cm3 เท่ากันทุก ๆ การทดลอง และจากการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง พบว่าในการทดลองที่ใช้กรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 9 โมล/ลิตร ปริมาณ 20 cm3 ได้ผลของผลิตภัณฑ์ดีที่สุด แข็งตัวเร็วและมีคุณภาพใกล้เคียงกับสารส้มในท้องตลาด รวมถึงมีจุดหลอมเหลวใกล้เคียงกับสารส้มทั่วไป