โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกมีสี 7 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศไนย สุขเบญจา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.วีรยา คุ้มเมือง

  • ดร.อภิชัย บัวชูก้าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวกล้องงอก

  • พฤกษเคมี

  • อนุมูลอิสระ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวมีสี (Oryza sativa L.) ในปัจจุบันได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี เนื่องจากมีประโยชน์มากกว่าข้าวขาวและสามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคความจำเสื่อม และโรคของระบบหลอดเลือด เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการหาปริมาณสารพฤษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องมีสีงอก จากสองแหล่ง คือ ในท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ชวาตานี พันธุ์ช่อไม้ไผ่ พันธุ์เหนียวดำและพันธุ์หอมกระดังงา และในข้าวกล้องงอกมีสีที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ พันธุ์ไรซ์เบอรี่ พันธุ์สังข์หยด และพันธุ์เหนียวลืมผัว โดยปริมาณสารพฤกษเคมีได้สนใจกาปริมาณในครั้งนี้คือ การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวม ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPHH, ABTS และหาความสามารถในการเปลี่ยน Fe^(3+) เป็น Fe^(2+) (FRAP) ของข้าวกล้องงอกมีสีตัวอย่างทั้ง 7 ชนิด จากผลการทดลองพบว่า สารฟินอลิกรวมมีปริมาณ 80.44-175.78 mgGAE/g ของน้ำหนักสดของข้าวกล้องมีสีในท้องถิ่น และ 74.96-109.56 mgGAE/g ของน้ำหนักสดของข้าวกล้องงอกมีสีที่รู้จักโดยทั่วไป และสารฟลาโวนอยด์รวมมีปริมาณ 11.95-27.63 mgCE/g ของน้ำหนักสดของข้าวกล้องงอกมีสีในท้องถิ่น และ 11.95-18.62 mgCE/g ของน้ำหนักสดของข้าวกล้องงอกมีสีที่รู้จักโดยทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบข้าวกล้องงอกมีสีที่เก็บเกี่ยวในท้องถิ่น พบว่า ข้าวหอมกระดังงา มีปริมาณสารฟินอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมสูงสุด สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS ในข้าวกล้องงอกมีสีในท้องถิ่น และข้าวกล้องงอกที่รู้จักโดยทั่วไปมีค่าอยู่ในช่วง 74.70-87.00% และ 52.10-88.05% และ 75.68-85.73% และ 49.78-97.98%, ตามลำดับ สำหรับความสามารถในการเปลี่ยน Fe^(3+) เป็น Fe^(2+)ของข้าวกล้องงอกมีสีในท้องถิ่น มีค่า 0.233-0.391 Abs และในข้าวกล้องงอกที่รู้จักโดยทั่วไปมีค่า 0.254-0.581 Abs นอกจากนี้ผลการทดลองยังชี้ให้เห็นว่า ข้าวกล้องงอกมีสีสายพันธุ์ท้องถิ่น โดนเฉพาะข้าวสายพันธุ์หอมกระดังงา เป็นข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง เทียบเท่ากับข้าวกล้องงอกมีสีสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอีกด้วย