โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตถุงใส่กาแฟจากน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณห์นิภา ประมูลศิลป์

  • ปฏภัทธ์ หงษ์ทอง

  • วรารัตน์ หัสไทรทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุง การผลิต

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปเพื่อศึกษาการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในภาวะราคายางพาราตกต่ำ ลดปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยศึกษาสูตรยางจากสูตรยางคอมเปาด์ที่เหมาะสมในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ถุงใส่แก้วกาแฟได้ดีที่สุด ศึกษาความเข้มข้นของสารช่วยให้ยางจับพิมพ์ ศึกษาระยะเวลที่เหมาะสมในการวัลคาไนซ์ ศึกษาแนวทางการหล่อยางด้วยชนิดของแบบพิมพ์ที่ต่างกัน ศึกษาชนิดของน้ำยางในการผลิตถุงใส่แก้วกาแฟ ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ถุงใส่แก้วกาแฟจากน้ำยางพารา และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ถุงใส่แก้วกาแฟจากน้ำยางพาราที่ผลิตขึ้น จากการศึกษาพบว่าสูตรยางคอมเปาด์ที่ศึกษาทั้งหมด 6 สูตร จะให้ชิ้นยางที่มีคุณสมบัติในการทนแรงดึงต่างกันออกไป โดยสูตรยางที่ 3 เหมาะสมที่สุด โดยมีสารแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารจับพิมพ์ที่ความเข้มขัน 5 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการวัลคาไนซ์ 210 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยใช้แบบพิมพ์ที่เป็นถาดพลาสติก เมื่อใช้น้ำยางข้น 60 % จะหล่อยางได้ง่ายกว่าน้ำยางสด โดยมีระยะเวลาที่ยางแห้งแตกต่างกันมาก น้ำยางข้นใช้เวลา 3.5 ชม. น้ำยางสดใช้เวลาถึง 24 ชม. และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของถุงใส่แก้วกาแฟจากน้ำยางพาราที่ผลิตขึ้นพบว่าสามารถใช้ทดแทนถุงพลาสติกที่ใช้อยู่ได้เป็นอย่างดี