โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถกากกาแฟและกากชาในการกำจัดเพลี้ยแป้งลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัชพร ร่วมมิตร

  • ปวิชญา มาเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาแฟ กาก

  • ชา กาก

  • เพลี้ยแป้งลาย กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของกากกาแฟและกากชาแต่ละชนิดในการกำจัดเพลี้ยแป้งลาย 2.เพื่อหาปริมาตรสารสกัดหยาบคาเฟอีนในกากกาแฟและกากชา ที่มีความสามารถในการกำจัดเปลี้ยแป้ง 3.เพื่อศึกษาความเข้มขันที่เหมาะสมจากกากกาแฟและกากชาที่มีความสามารถในการกำจัดเพลี้ยในแป้งผลการทดลองพบว่า กากกาแฟเบลนและกากชาดำเป็นสารสกัดที่มีความสามารถดีที่สุดในการกำจัดเพลี้ยแป้งลาย โดยมีอัตราการตายเฉลี่ยของเพลี้ยแป้งเมื่อครบ 9วัน คือ 95.63% และ 93.38% ตามลำดับ มีสารสกัดหยาบ 0.0294 กรัม มีช่วงของการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ204.67-207.33 องสาเซลเซียส และกากชาดำ 172.33-180.67 องศาเซลเซียส และช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมในการกำจัดเพลี้ยแป้งลาย จากกากกาแฟเบลนและกากชาดำ คือช่วงความเข้มข้นร้อยละ 40-100% โดยสารสกัดที่มีความ