โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรหัสกันขโมย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำรณ อรุณเรื่อ

  • จิรพงษ์ เฉลาธรรมาภรณ์

  • ฉัตรชัย อำนวยยนต์วารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมยศ อนามนารถ

  • เสาวนี เริงพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์นิรภัย

  • โจรกรรม การป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์"รหัสกันขโมย" ใช้ควบคุมอุปกรณ์นิรภัย(กันขโมย) ต่าง ๆ ในบ้านโดยใช้แรงดัน 9 V.AC. ตลอดวงจร ซึ่งใช้ควบคุมการเปิดประตูผ่านเข้าออกบ้านโดยใช้การกดรหัสให้ผ่าน ช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านทุกรูปแบบแยกออกจากตัวรหัส ทำให้โจรกรรมได้ลำบากและยากต่อการทำลาย วงจรของรหัสกันขโมยใช้คุณสมบัติของ SCR (Silicon Controlled Rectifier) และคุณสมบัติของตัวรีเลย์ (Relay) มาใช้ควบคุมวงจรหลัก และนำสวิตช์รหัส (ของเก่า) มาดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสามารถควบคุมการทำงานของระบบกันขโมยในงานชิ้นนี้ด้วย