โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสวิตช์รหัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชากรณ์ ปิยะสันติ

  • นภสินธุ์ เนียนสุวรรณ

  • บันฑิต แซ่โค้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 และชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สวิตช์รหัส

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ควบคุมการผ่านของกระแสไฟฟ้า 200 เพื่อจ่ายให้กับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และป้องกันบุคคลอื่น ๆ มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต วงจรสวิตช์รหัส มีอุปกรณ์หลักของวงจรคือ SCR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ SCR ถูกนำมาใช้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของวงจรเท่านั้น ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงได้นำ SCR มาใช้ทำวงจรสวิตช์รหัสแทนแบบเดิม ซึ่งเป็นแบบเทียบรหัสและมีราคาสูง พร้อมกันนี้จึงได้มีการทดลองหาค่าอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของผู้ประดิษฐ์อีกด้วย