โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั่นฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล นาราษฏร์

  • สุพรรณ แก้วหิน

  • เชิญโชค ต่างกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟาง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครื่องปั่นฟางเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการเพาะเชื้อเห็ดฟางให้มากขึ้น โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฟางที่สับด้วยวิธีการต่างกันในเวลา 30 นาที พบว่าเครื่องปั่นฟางสามารถปั่นฟางได้มากที่สุดคือ 42 kg รองลงมาคือ ฟางที่สับด้วยมือ 2.7 kg และฟางที่ตำด้วยครก 1.0 kg ตามลำดับ ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางสับที่ยาวต่างกัน พบว่าในแต่ละวันความยาวเฉลี่ยเส้นใยเชื้อเห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางสับยาว 2 cm จะมากกว่าความยาวเส้นใยเชื้อเห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางสับยาว 3, 4 และ 5 cm ตามลำดับ ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางสับวิธีต่างกัน พบว่า ในแต่ละวันระหว่างวันที่ 1-5 ความยาวเส้นใยเชื้อเห็ดฟางเฉลี่ย ที่เพาะด้วยฟางปั่นด้วยเครื่องปั่นฟางจะมากกว่า มีความหนาแน่นมากกว่า ความยาวเส้นใยเชื้อเห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางสับด้วยมือ ฟางตำด้วยครก และฟางที่ไม่สับ ตามลำดับ แต่ช่วงวันที่ 6-7 ความยาวเส้นใยเชื้อเห็ดฟางจะมีค่าใกล้เคียงกัน ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบส่วนผสมปุ๋ย ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและยูเรีย ที่ใช้ในการเพาะเชื้อเห็ดฟาง พบว่า ความยาวเฉลี่ยเส้นใยเชื้อเห็ดฟางของปุ๋ยถั่วเหลืองกับยูเรีย ถั่วลิสงกับยูเรีย ถั่วเหลืองและถั่วลิสง มีค่าเท่ากันทุกวัน คือ วันที่ 1 เส้นใยมีความยาวเฉลี่ย 3 cm วันที่ 2 เส้นใยมีความยาวเฉลี่ย 6 cm และวันที่ 3 เส้นใยมีความยาวเฉลี่ย 9 cm คณะผู้ทำโครงงานจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย