โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเอนไซม์สำเร็จรูปจากสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยนันท์ พรมประเสริฐ

  • ดวงกมล ขำคง

  • วรพล คำสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ ชุ่มจิตต์

  • วิรัตน์ จรรย์ศิลป์

  • สุนันท์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทดลอง

  • สับปะรด

  • เอนไซม์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์จากน้ำคั้นของพืช 3 ชนิดคือ มะละกอ สับปะรด มะเดื่อ พบว่าน้ำคั้นจากสับปะรดสามารถย่อยชิ้นเนื้อได้ดีที่สุด และพบว่าน้ำคั้นจากเปลือกและเนื้อสับปะรดมีประสิทธิภาพเท่ากัน ปริมาณที่เหมาะสมของน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดที่ทำให้เนื้อไม่เปื่อยยุ่ยมากหรือน้อยเกินไป คือ 40 cc และเวลาที่เหมาะสมคือ 20 นาที เมื่อทดลองนำสับปะรดไปตากแห้งและบดละเอียดแล้วทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีเดิม พบว่าเวลาและปริมาณที่ใช้ในการทำให้เนื้อเปื่อยไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ต่างกันไม่มากนัก