โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ ชำนาญปืน

  • ปรีดา ชำนาญปืน

  • สราวุธ กล้าหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงพร วงศกิตตะ

  • บรรเจิด ยศเทียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์