โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวแสนรู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชระ ชาติรังสรรค์

  • รุ่งโรจน์ ชุ่มบัว

  • สมเกียรติ แววสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระพัฒน์ สนสมบัติ

  • สถิตย์ ชมชื่น

  • เตือนจิต สนสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์