โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนสีผิวและรูปทรงของแตงไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสันต์ สุขแทน

  • สุกัลญา แจ่มจินโน

  • เจษฎา ประภามณฑล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองแดนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การผสมข้ามพันธุ์

  • แตงไทย รูปทรง

  • แตงไทย สีผิว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปลี่ยนสีผิวและรูปทรงของแตงไทย เป็นการศึกษาการเปลี่ยนสีผิวและรูปทรงของผลแตงไทย ซึ่งได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของแตงไทยและแตงโม พบว่าแตงไทยเจริญเติบโตได้ดอกออกผลเร็วกว่าแตงโม จึงได้นำเกสรตัวผู้ของแตงโมไปผสมกับเกสรตัวเมียของแตงไทย พบว่าลูกแตงไทยที่ทำการผสมข้ามพันธุ์มี 3 ลักษณะ คือ 1.ผลเหมือนผลแตงไทยทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่และยาวมากกว่า 2.ผลเหมือนแตงไทยทั่วไปมีผิวสีเขียว 3.ผลมีรูปทรงคล้ายผลมะม่วงผิวสีขาว แสดงว่าลักษณะของแตงโมถ่ายทอดมาแสดงลักษณะในผลของแตงไทย