โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารละลายแอลกอฮอล์ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญา ไขสี

  • พงษ์เดช จงประเสริฐ

  • สมพงษ์ บุญตั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p63

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดาวเรือง การเจริญเติบโต

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของสารละลายแอลกอฮอล์ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายแอลกอฮอล์ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง ศึกษาเปรียบเทียบผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองระหว่างเอทานอลและเมทานอล ศึกษาระยะเวลาที่ฉีดพ่นดาวเรืองและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นดาวเรือง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายเมทานอลและสารละลายเอทานอลที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของดาวเรือง โดยปลูกดาวเรืองและแบ่งออก 2 กลุ่ม ๆ ละ 12 แปลง ๆ ละ 10 ต้น กลุ่มที่ 1 ฉีดพ่นด้วยสารละลายเมทานอล กลุ่มที่ 2 ฉีดพ่นด้วยสารละลายเอทานอล โดยใช้สารละลายเมทานอลและเอทานอลฉีดร้อยละ 0, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ใส่ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยคอก ตามลำดับ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ตอนที่ 2 หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีด โดยทำการปลูกดาวเรือง 3 แปลง ๆ ละ 10 ต้น และฉีดพ่นสารละลายเมทานอลร้อยละ 14 แปลงที่ 1 ฉีดทุกสัปดาห์ แปลงที่ 2 ฉีด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และแปลงที่ 3 ฉีด 4 สัปดาห์ต่อครั้ง เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ตอนที่ 3 หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีด โดยปลูกดาวเรือง 2 แปลง ๆ ละ 20 ต้น แปลงที่ 1 ฉีดพ่นสารละลายเมทานอล ร้อยละ 14 ช่วงเวลา 5.00-6.00 น. แปลงที่ 2 ฉีดช่วง 9.00-11.00 น. ผลจากการทดลองพบว่า สารละลายเอทานอล ร้อยละ 8 ทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยฉีดพ่นทุกสัปดาห์จะให้ผลดีที่สุด และเวลาที่เหมาะสมในการฉีดคือช่วงเวลา 9.00-11.00 น.