โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวสำหรับงานกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุสรา ยาสุ่ม

  • วนิดา ปทุมจร

  • เบญจวรรณ ลิ่มมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกาวสำหรับงานกระดาษ มีจุดประสงค์และขั้นตอนการทดลองดังนี้คือ 1.หาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกาวลาเท็กซ์ กลีเซอรีน และน้ำเชื่อม โดยนำมาผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วนำไปทดสอบความเหนียว ระยะเวลาในการแห้ง รอยย่น และการเก็บรักษา ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของกาวลาเท็กซ์ : กลีเซอรีน : น้ำเชื่อม ที่ทำได้คุณสมบัติดังต้องการคือ อัตราส่วน 5 : 1 : 1, 6 : 1 : 1, 7 : 1 : 1, 8 : 1 : 1, 9 : 1 : 1, 10 : 1 : 1 และ 9 : 2 : 1 2.ศึกษาหาความเข้มข้นของน้ำเชื่อม โดยนำสารทั้ง 3 ชนิดความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 10 - 100 มาผสมกันในอัตราส่วน 9 : 2 : 1 และทดสอบเช่นเดียวกับตอนที่ 1 พบว่า ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมที่เหมาะสำหรับทำกาวคือร้อยละ 40 - 80 3.ศึกษาหาชนิดของน้ำตาลที่นำมาทำน้ำเชื่อมโดยนำน้ำตาลทราย น้ำตาลปิ๊บ และน้ำผึ้ง ความเข้มข้นร้อยละ 80 และผสมกาวลาเท็กซ์ กลีเซอรีน และน้ำเชื่อม ในอัตราส่วน 9 : 2 : 1 และทดสอบวิธีเดียวกับข้อ 1. ผลการทดสอบพบว่า ชนิดของน้ำตาลที่นำมาทำน้ำเชื่อมที่เหมาะสมคือ น้ำตาลทุกชนิด ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ และน้ำผึ้ง นอกจากนั้นยังพบว่า กาวลาเท็กซ์ที่ผสมกลีเซอรีนและน้ำเชื่อมเขาไปด้วย จะเก็บไว้ได้นาน (มากกว่า 30 วัน) กว่ากาวลาเท็กซ์ผสมน้ำ