โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลอกเส้นใบใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ แซ่ตัน

  • ปาริชาติ จอมใจ

  • หทัยรัตน์ รชตะเกษม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p58

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการลอกเส้นใบใบไม้ มีจุดประสงค์เพื่อหาชนิดและปริมาณของสารที่สามารถลอกเส้นใบใบไม้ ชนิดของใบไม้ที่ลอกเส้นใบได้ ตลอดจนหาปริมาณที่เหมาะสมของไฮเตอร์และเวลาที่ใช้ทำให้เส้นใบใบไม้ขาว เพื่อเปรียบเทียบชนิดของสีที่ใช้ในการย้อมใบไม้ โดยสำรวจความชอบของนักเรียนที่มีต่อใบชนิดต่างๆ ที่นำมาทำดอกไม้ การทดลองมี 5 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถของสารชนิดต่างๆ และปริมาณที่เหมาะสมต่อการลอกเส้นใบใบไม้ โดยการนำใบโพธิ์ 40 กรัม มาต้มในน้ำ 1,110 cc ที่ใส่สบู่กรด, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ขี้เถ้า ชนิดละ 30 กรัม และต้มในน้ำเปล่า จับเวลาที่ต้มจนสามารถลอกเส้นใบได้ และต้มใบโพธิ์ด้วยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 15, 30, 45 และ 60 กรัมตามลำดับ นาน 30 นาทีนำใบมาลอกสังเกตุความยากง่ายในการลอกและลักษณะเส้นใบที่ได้ ตอนที่ 2 หาชนิดของใบเลี้ยงคู่ที่สามารถนำมาลอกเส้นใบได้ โดยการนำใบการะเวก, ใบขนุน, ใบสัก, ใบจำปีและใบน้ำเต้าหิน ชนิดละ 40 กรัม มาต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 กรัม ในน้ำ 1,110 cc จับเวลาที่ต้มจนสามารถลอกเส้นใบได้ สังเกตุใบที่ลอกได้ ตอนที่ 3 หาปริมาณไฮเตอร์และเวลาที่แช่โดยการนำใบการะเวก 20 ใบ แช่ในน้ำ 600 cc ใส่ไฮเตอร์ 24, 36, 48, 60, 72 และ 84 cc ตามลำดับนาน 12 ชั่วโมง นำมาล้างน้ำ ผึ่งให้แห้ง เปรียบเทียบความขาว และนำใบการะเวก 20 ใบแช่น้ำ 600 cc ใส่ไฮเตอร์ 72 cc นาน 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ตามลำดับ นำมาล้างน้ำ ผึ่งให้แห้ง เปรียบเทียบความขาว ตอนที่ 4 เปรียบเทียบชนิดของสีที่ย้อม โดยการนำใบการะเวก 60 ใบ มาแบ่งแช่สารส้มและไม่แช่สารส้ม แล้วนำไปย้อมสีจากดอกกระเจี๊ยบ, สีผสมอาหารสีแดงและสีย้อมผ้าสีแดง อย่างละ 10 ใบ เปรียบเทียบใบที่ได้จากการย้อมสี และสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของความสวย ตอนที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะของใบไม้ต่อการนำไปทำดอกไม้และสำรวจความชอบต่อชนิดของใบไม้โดยการทำดอกไม้ชนิดเดียวกันจากใบการะเวก, ใบจำปีและใบโพธิ์ แล้วนำไปสำรวจความชอบของคนจำนวน 100 คน ผลการทดลองพบว่า ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 กรัม ต่อน้ำ 1,110 cc ต่อใบไม้ 40 กรัมต้มนาน 30 นาที จะลอกใบไม้ได้ง่ายและได้เส้นใบที่สมบูรณ์ ใบไม้ที่สามารถนำมาลอกเส้นใบได้ ได้แก่ ใบจำปี, ใบการะเวกและใบโพธิ์ การฟอกขาวใช้ไฮเตอร์ 72 cc (6 ฝาขวด) ต่อน้ำ 600 cc แช่นาน 9 ชั่วโมง สีที่ใช้ย้อมใบไม้ถ้าใช้สีจากพืชจะได้ใบสีอ่อน สีจากสีผสมอาหารจะได้สีสดกว่า ส่วนสีย้อมผ้าจะได้สีเข้มค่อนไปทางคล้ำ และถ้าแช่สารส้มก่อนย้อมสีจะได้ใบที่มีสีสดขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็นจะชอบสีที่ย้อมจากสีผสมอาหาร เมื่อนำไปทำดอกไม้พบว่า ถ้าเป็นการทำดอกไม้ที่ต้องการตัดกลีบ ทั้งใบจำปี, ใบการะเวกและใบโพธิ์ สามารถทำได้ดีและถ้าเป็นการตัดกลีบที่มีขนาดใหญ่ จะใช้ใบโพธิ์เหมาะที่สุด แต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่ใช้วิธีม้วนใบหรือพับใบไปมา ใบจำปีและใบการะเวกที่มีความยาวและนิ่มสามารถทำได้ดี แต่ใบโพธิ์จะทำไม่ได้และเมื่อสำรวจความชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายจะชอบดอกไม้ที่ทำจากใบโพธิ์, ใบการะเวกและใบจำปี ร้อยละ 44, 34 และ 22 ตามลำดับ